W celu zapobieżenia coraz częściej występujących katastrof budowlanych, za które odpowiedzialność ponoszą administratorzy  i zarządcy budynków Polski Instytut Inżynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o. o. został zobligowany do przygotowania programu wsparcia podmiotów zarządzających obiektami.

W wyniku przeprowadzonych przez Instytut konsultacji z zarządcami budynków oraz analizie uzyskanych informacji wyszczególniono szereg uchybień mających znaczący wpływ
na nierzetelność w wykonywaniu przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych bez sprawdzenia rzeczywistego stanu konstrukcji.

Na mocy rozdz. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.414) administratorzy i zarządcy budynków mają obowiązek wykonywania okresowych kontroli sprawności technicznej budynków w określonym zakresie.

Art. 62 Prawo budowlane

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu[…]

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia […]

W odpowiedzi na zapotrzebowanie związane z wykonaniem w sposób rzetelny przeglądów budowlanych i dokumentacji z tym związanej Polski Instytut Inżynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o. o. przygotował program wsparcia podmiotów zarządzających nieruchomościami w pełnym zakresie łącznie z przeniesieniem odpowiedzialności ustawowej za wykonane działania na naszą jednostkę.

Wykonane przeglądy zakończone są wzorowo opracowanymi protokołami, które stanowią źródło wiedzy o stanie technicznym obiektów, jak również służą jako podstawa do planowania inwestycji remontowych i modernizacyjnych w danej jednostce administracyjnej.