Mając na uwadze specyfikę i złożoność procesów inwestycyjnych branży budowlanej Polski Instytut Inżynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o. o. rozszerzył zakres działania o funkcję inwestora zastępczego przyjmując na siebie pełen zakres obowiązków związanych między innymi z:

 • organizacją przetargu na wybór projektanta,
 • uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,
 • sprawdzaniem i odbiorem kolejnych etapów prac projektowych,
 • uczestnictwem w spotkaniach koordynacyjnych,
 • przygotowaniem i organizacją przetargu na wybór generalnego wykonawcy,
 • przekazaniem generalnemu wykonawcy dokumentacji projektowej oraz terenu budowy,
 • zawiadomieniem organu właściwego o rozpoczęciu budowy,
 • nadzorem inwestorskim zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami,
 • kontrolą jakości wykonywanych robót,
 • sprawdzaniem i odbiorem robót zanikających,
 • uczestniczeniem w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń,
 • udziałem w odbiorach gotowych obiektów budowlanych i przekazaniem
  ich do użytkowania,
 • wdrożeniem i nadzorem nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów p. poż, BHP, itp. przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji,
 • sprawdzaniem dokumentów rozliczeniowych oraz przekazywaniem informacji inwestorowi dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne etapy realizacji inwestycji,
 • kontrolą stanu zatrudnienia podwykonawców i ich rozliczeniami z generalnym wykonawcą,
 • egzekwowaniem warunków umów i prowadzeniem rozliczeń finansowych
  z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji,
 • przekazaniem użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania,
 • archiwizacją dokumentacji i przekazaniem jej inwestorowi po zakończeniu inwestycji.

Intencją powyższych działań Polskiego Instytutu Inżynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o. o. jest wyręczenie inwestora bezpośredniego, który z różnych względów wyraża chęć powierzenia zadania realizacji inwestycji wyspecjalizowanej, doświadczonej i kompetentnej jednostce organizacyjnej.