Wzrost inwestycji budowlanych zarówno wśród inwestorów indywidualnych, deweloperów jak i w dużych przedsiębiorstwach zdeterminował zespół Instytutu do stworzenia w swych szeregach kadry projektantów z wieloletnim doświadczeniem, którzy przy współpracy z pracowniami projektowymi są w stanie zrealizować bardzo skomplikowane i nieszablonowe projekty budowlane zgodnie z założeniami i oczekiwaniami inwestorów oraz z zastosowaniem obwarowań prawnych wynikających z ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.414) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285).

Działania zespołu specjalistów Polskiego Instytutu Inżynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o. o.  i współpracujących z nimi pracowni projektowych obejmują wykonywanie opinii technicznych, ekspertyz obiektów budowlanych, koncepcji architektonicznych oraz przede wszystkim pełno branżowych projektów architektoniczno-budowlanych. Wieloletnie doświadczenie i przygotowanie kompetencyjne naszego sztabu inżynierów pozwala na prowadzenie inwestycji w zakresie formalno-prawnym przed jednostkami administracji samorządowej z uwzględnieniem uzyskania warunków technicznych niezbędnych przyłączeń obiektu do infrastruktury technicznej, oraz uzgodnień rzeczoznawców
(p. poż, BHP, SANEPID).