KONTAKT

Polski Instytut Inżynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o. o.

Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. W. Andersa 31

Numer telefonu: 603-709-164

E-mail: instytut@piiob.com.pl

NIP: 644-353-56-77

REGON: 369500691


 

 

 

INWESTOR ZASTĘPCZY

Mając na uwadze specyfikę i złożoność procesów inwestycyjnych branży budowlanej Polski Instytut Inżynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o. o. rozszerzył zakres działania o funkcję inwestora zastępczego przyjmując na siebie pełen zakres obowiązków związanych między innymi z:

 • organizacją przetargu na wybór projektanta,
 • uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,
 • sprawdzaniem i odbiorem kolejnych etapów prac projektowych,
 • uczestnictwem w spotkaniach koordynacyjnych,
 • przygotowaniem i organizacją przetargu na wybór generalnego wykonawcy,
 • przekazaniem generalnemu wykonawcy dokumentacji projektowej oraz terenu budowy,
 • zawiadomieniem organu właściwego o rozpoczęciu budowy,
 • nadzorem inwestorskim zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami,
 • kontrolą jakości wykonywanych robót,
 • sprawdzaniem i odbiorem robót zanikających,
 • uczestniczeniem w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń,
 • udziałem w odbiorach gotowych obiektów budowlanych i przekazaniem ich do użytkowania,
 • wdrożeniem i nadzorem nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów p. poż, BHP, itp. przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji,
 • sprawdzaniem dokumentów rozliczeniowych oraz przekazywaniem informacji inwestorowi dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne etapy realizacji inwestycji,
 • kontrolą stanu zatrudnienia podwykonawców i ich rozliczeniami z generalnym wykonawcą,
 • egzekwowaniem warunków umów i prowadzeniem rozliczeń finansowych z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji,
 • przekazaniem użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania,
 • archiwizacją dokumentacji i przekazaniem jej inwestorowi po zakończeniu inwestycji.

Intencją powyższych działań Polskiego Instytutu Inżynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o. o. jest wyręczenie inwestora bezpośredniego, który z różnych względów wyraża chęć powierzenia zadania realizacji inwestycji wyspecjalizowanej, doświadczonej i kompetentnej jednostce organizacyjnej.

PROJEKTY BUDOWLANE

Wzrost inwestycji budowlanych zarówno wśród inwestorów indywidualnych, deweloperów jak i w dużych przedsiębiorstwach zdeterminował zespół Instytutu do stworzenia w swych szeregach kadry projektantów z wieloletnim doświadczeniem, którzy przy współpracy z pracowniami projektowymi są w stanie zrealizować bardzo skomplikowane i nieszablonowe projekty budowlane zgodnie z założeniami i oczekiwaniami inwestorów oraz z zastosowaniem obwarowań prawnych wynikających z ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.414) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285).

Działania zespołu specjalistów Polskiego Instytutu Inżynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o. o.  i współpracujących z nimi pracowni projektowych obejmują wykonywanie opinii technicznych, ekspertyz obiektów budowlanych, koncepcji architektonicznych oraz przede wszystkim pełnobranżowych projektów architektoniczno-budowlanych. Wieloletnie doświadczenie i przygotowanie kompetencyjne naszego sztabu inżynierów pozwala na prowadzenie inwestycji w zakresie formalno-prawnym przed jednostkami administracji samorządowej z uwzględnieniem uzyskania warunków technicznych niezbędnych przyłączeń obiektu do infrastruktury technicznej, oraz uzgodnień rzeczoznawców (p.poż, BHP, SANEPID).

PRZEGLĄDY BUDOWLANE

W celu zapobieżenia coraz częściej występujących katastrof budowlanych, za które odpowiedzialność ponoszą administratorzy  i zarządcy budynków Polski Instytut Inżynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o. o. został zobligowany do przygotowania programu wsparcia podmiotów zarządzających obiektami.

W wyniku przeprowadzonych przez Instytut konsultacji z zarządcami budynków oraz analizie uzyskanych informacji wyszczególniono szereg uchybień mających znaczący wpływ na nierzetelność w wykonywaniu przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych bez sprawdzenia rzeczywistego stanu konstrukcji.

Na mocy rozdz. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.414) administratorzy i zarządcy budynków mają obowiązek wykonywania okresowych kontroli sprawności technicznej budynków w określonym zakresie.

Art. 62 Prawo budowlane

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu[…]

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia […]

 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie związane z wykonaniem w sposób rzetelny przeglądów budowlanych i dokumentacji z tym związanej Polski Instytut Inżynierii Obiektów Budowlanych
Sp. z o. o. przygotował program wsparcia podmiotów zarządzających nieruchomościami w pełnym zakresie łącznie z przeniesieniem odpowiedzialności ustawowej za wykonane działania na naszą jednostkę.

Wykonane przeglądy zakończone są wzorowo opracowanymi protokołami, które stanowią źródło wiedzy o stanie technicznym obiektów, jak również służą jako podstawa do planowania inwestycji remontowych i modernizacyjnych w danej jednostce administracyjnej.